Home » Kill ร่วมห้องต้องฆ่า by ภาคินัย
Kill ร่วมห้องต้องฆ่า ภาคินัย

Kill ร่วมห้องต้องฆ่า

ภาคินัย

Published
ISBN :
Paperback
312 pages
Enter the sum

 About the Book 

หนึงชีวิตของคนหนึงคน เราจะมี เพือนรัก ไดสักกีคนกันหนอ? เมือหญิงสาวผูทีเพียบพรอมดวยหนาตาและฐานะอยาง พราวพลอย ไดเพือนใหมนามวา พเยีย มานอนรวมหองในหอหญิงของมหาวิทยาลัย ความสนิทสนมกอตัวขึนอยางงายดายจากเพือนใหม กลายเปนเพือนสนิทนอนหองเดียวกัน กินขาวพรMoreหนึ่งชีวิตของคนหนึ่งคน เราจะมี เพื่อนรัก ได้สักกี่คนกันหนอ? เมื่อหญิงสาวผู้ที่เพียบพร้อมด้วยหน้าตาและฐานะอย่าง พราวพลอย ได้เพื่อนใหม่นามว่า พเยีย มานอนร่วมห้องในหอหญิงของมหาวิทยาลัย ความสนิทสนมก่อตัวขึ้นอย่างง่ายดายจากเพื่อนใหม่ กลายเป็นเพื่อนสนิทนอนห้องเดียวกัน กินข้าวพร้อมกัน คุยเรื่องเดียวกันและชอบผู้ชายคนเดียวกัน! ภาพใต้รอยยิ้มสดใสของเพื่อนร่วมห้อง กำลังซ่อนความอิจฉาริษยาอยู่ในนั้น พเยียพยายามที่จะทำลายทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความแยบยลจนไม่มีคนจับได้ อะไรที่เป็นของพราวพลอย เธอจะต้องได้ครอบครองมาเป็นของตัวเอง ชีวิตสวยหรูที่เคยโรยด้วยกลีบกุหลาบสีชมพูกำลังจะวอดวาย สิ่งที่เคยทำไว้ในครั้งก่อน กำลังย้อนกลับมาทำพิษให้ชีวิตบรรลัย ยิ่งอิจฉามากเท่าไหร่ จะโดนริษยากลับไปเป็นเท่าตัว!